Hoppa till innehåll

Seniorer i fokus – Att förstå och hantera digitalt utanförskap

Digital delaktighet innebär att människor har tillgång till och förmågan att använda digitala teknologier och internet för att delta i samhället, få tillgång till information, kommunicera, lära sig och utföra olika aktiviteter. Det handlar om att vara aktiv och inkluderad i den digitala världen.

För att vara digitalt delaktig behöver man ha tillgång till datorer, smartphones, surfplattor eller andra digitala enheter samt ha en fungerande internetuppkoppling. Men det handlar inte bara om tekniken i sig. Det är också viktigt att människor har tillräcklig digital kompetens för att kunna använda dessa verktyg på ett effektivt och säkert sätt.

Digital delaktighet är relevant i dagens samhälle då alltmer av våra kommunikationer, transaktioner och informationsutbyten sker digitalt. Det påverkar olika områden som utbildning, arbete, hälso- och sjukvård, social interaktion, shopping och mycket mer. För äldre personer och andra grupper som tidigare inte har haft samma digitala upplevelser, kan digital delaktighet vara särskilt viktig för att undvika att hamna i digitalt utanförskap och för att kunna dra nytta av de fördelar och möjligheter som den digitala världen erbjuder.

Digitalt utanförskap, även känt som digital klyfta, hänvisar till den klyftan eller känslan av avskildhet som uppstår mellan de som har tillgång till och kan använda digitala teknologier och internet och de som inte kan det. Det handlar om ojämlikheten i tillgång till och användning av digitala resurser och den påverkan det har på samhället.

Personer som befinner sig i digitalt utanförskap kan ha begränsad eller ingen tillgång till datorer, smartphones, surfplattor eller internetanslutning. Det kan bero på olika faktorer, som ekonomiska begränsningar, brist på teknisk kompetens, geografiska hinder eller kulturella faktorer.

Digitalt utanförskap kan få allvarliga konsekvenser för de drabbade individerna och samhället som helhet. De som inte är digitalt delaktiga kan ha svårigheter att söka information, få tillgång till utbildning, söka arbete, delta i samhällsaktiviteter, kommunicera med andra och utnyttja de digitala teknologiernas fördelar. Detta kan leda till social isolering, ekonomiska nackdelar och begränsad möjlighet att dra nytta av de resurser som den digitala världen erbjuder.

Minskande digitalt utanförskap är en viktig samhällsutmaning för att säkerställa att alla har lika möjligheter att delta och dra nytta av den digitala utvecklingen. Initiativ som främjar tillgänglighet, digital utbildning och teknisk kompetens kan spela en avgörande roll för att minska den digitala klyftan och skapa ett mer inkluderande och jämlikt samhälle.

Dan Östergaard

Ordförande, SeniorNet Malmö