Hoppa till innehåll

SeniorNet Malmös föreningsstyrning

Föreningsstyrning


Föreningsstyrning

SeniorNet Malmö uppskattar värdet av en sund föreningsstyrning som en fundamental grund för att uppnå en förtrolig relation med medlemmar och andra samarbetsparter.

God föreningssed, är normer och beprövad kunskap, och som tillämpas av styrelsen, syftar till att vägleda arbetet inom föreningen.

En sund föreningsstyrning, som kännetecknas av höga krav när det gäller transparens, tillförlitlighet och etikvärden, har alltid varit en väletablerad ledstjärna inom SeniorNet Malmös verksamhet.

Valberedningen

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå revisorer samt ordförande och övriga ledamöter till föreningens styrelse.

Vakant.

Revisorsgruppen

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete.

Petter Rankell
Auktoriserad revisor - Grant Thornton
E-post
Torsten Lidén
Internrevisor
E-post
Eva Winberg
Internrevisor
E-post
Thomas Christenson
Revisors-suppleant
E-post

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att förvalta de beslut som årsstämman fattat, leda föreningens långsiktiga utveckling och strategi samt representera föreningen i olika sammanhang.

Dan Östergaard
Ordförande
E-post
Ingrid Lindberg
Vice ordförande
E-post
Svetla Thune
Ekonomiansvarig
E-post
Sandra Månsson
Ledamot
Per Tranström
Ledamot
Janne Andersson
Suppleant
E-post
Lena Lindqvist
Suppleant
e-post

Verkställande utskottet

Det verkställande utskottet organiserar agendan till kommande styrelsesammanträde och har styrelsens befogenhet att ta beslut vid allvarliga krissituationer.

Dan Östergaard
Utskottets ordförande
E-post

Utskottet för föreningsstyrning

Utskottet för föreningsstyrning ansvarar för styrelsens hälsa och funktion. Utskottet rekryterar och nominerar nya styrelseledamöter, utvärderar styrelsens arbete, informerar, tränar och utbildar ledamöter samt producerar styrelsematerial, till exempel styrelseböcker.

Torsten Lidén
Internrevisor
E-post
Eva Winberg
Internrevisor
Thomas Christenson
Revisorssuppleant
E-post

Utskottet för interna frågor

Utskottet ansvarar för alla interna och operativa frågor som kommer till styrelsen och inkluderar bland annat frågor relaterade till finansiering, redovisning, investeringar, personal, faciliteter, internutbildning och medlemsevenemang.

Ingrid Lindberg
Sammankallande
Janne Andersson
Utrustning
e-post
Svetla Thune
Ekonomiansvarig
e-post

Utskottet för externa frågor

Utskottet ansvarar för alla externa frågor och inkluderar bland annat sponsring, omvärldsrelationer, publikationer, kommunikation, marknadsföring, mässor och samhällsfrågor.

Péter Bódis
E-post
Johan Ekblad
Representant Vuxenskolan
E-post

Arbetsgruppen för IT-utrustning

Arbetsgruppen ansvarar för inköp, drift och underhåll av föreningens IT-utrustning.

Janne Andersson
E-post
Stefan Bolin
E-post