Hoppa till innehåll

Om SeniorNet Malmö

SeniorNet Malmö är en politiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell organisation som grundades med målet att hjälpa seniorer att bli digitalt delaktiga och förbättra deras digitala färdigheter. Organisationen är en del av det globala nätverket SeniorNet, som strävar efter att underlätta seniorers tillgång till informationsteknik och internetvärlden.

SeniorNet Malmö startade som ett lokalt initiativ för att möta det växande behovet av digital kompetens bland seniorer i Malmö och dess omgivningar. Initiativet togs av engagerade personer med en passion för att stödja seniorer i deras digitala resa och underlätta deras tillgång till den digitala världen.

Genom åren har organisationen vuxit och utvecklats genom engagemanget från volontärer och samarbete med kommun, organisationer och företag.

Vision

SeniorNet Malmös vision är ett jämlikt och hållbart digitalt samhälle för alla seniorer. Läs mer om vår vision här.

Värdegrund

Med en starkt förankrad värdegrund som bygger på demokrati, jämställdhet och antirasism, strävar SeniorNet Malmö efter att skapa en trygg och stödjande miljö där seniorer kan lära sig och utforska den digitala världens möjligheter. Läs mer om vår värdegrund här.

Historik

1986 SeniorNet USA grundas.

1997 SeniorNet Sweden grundas av expertgruppen i regeringens IT-kommission.

1997 SeniorNet Malmö grundas.

Syfte

SeniorNet Malmös syfte är att främja seniorers digitala delaktighet och stärka deras förmåga att använda den moderna teknologin. Organisationen strävar efter att minska den digitala klyftan bland seniorer genom att erbjuda utbildning, stöd och en trygg plattform för att lära sig om informationsteknik och internetanvändning. Med en varm och inkluderande atmosfär skapar organisationen en meningsfull plats för att lära och växa i den digitala eran.

Huvudsyftet är att skapa en inkluderande och tillgänglig miljö där seniorer kan öka sin digitala kompetens på sina egna villkor. Genom att erbjuda olika kurser, workshops och individuell handledning anpassade efter seniorers unika behov, vill SeniorNet Malmö underlätta för seniorer att använda datorer, surfplattor, smartphones och andra digitala verktyg för att förbättra vardagen.

Genom att vara medvetna om att seniorer kanske inte känner sig bekväma med den snabba teknologiska utvecklingen, fokuserar organisationen på att skapa en lugn och stödjande inlärningsmiljö. Detta möjliggör en gradvis och anpassad inlärningsprocess, där seniorer kan öva, ställa frågor och lära sig i en takt som känns trygg för dem.

SeniorNet Malmös syfte omfattar inte bara utbildning utan också att bygga gemenskap och främja social interaktion. Genom att sammanföra seniorer med liknande intressen och utmaningar, skapar organisationen en möjlighet för deltagarna att dela erfarenheter, stötta varandra och bygga starka sociala band.

Genom att bidra till seniorers digitala självständighet och självförtroende, gör SeniorNet Malmö en värdefull insats för att säkerställa att seniorer kan dra nytta av den digitala världens möjligheter. Organisationens engagemang i att utjämna den digitala klyftan ger seniorer möjlighet att vara aktiva och informerade deltagare i dagens digitaliserade samhälle.

Målsättning

Föreningens målsättning är att vara den ledande organisationen i Malmö för seniorer som vill lära sig digital teknik. 

Verksamhet

SeniorNet Malmös verksamhet är att inom IT-området för seniorers behov bland annat arbeta för:

 • att skapa lämpliga fysiska och digitala arbetsplatser
 • att anordna information och utbildning för seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet
 • att utveckla läromedel och hjälpmedel
 • att ställa krav på att digital utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet
 • att uppmuntra till ett brett deltagande i Malmö med närliggande område för att förebygga social isolering och knyta kontakter mellan äldre och yngre generationer
 • att stimulera till samverkan mellan liknande intresseorganisationer i Sverige och andra länder.

Globala målen

SeniorNet Malmö verkar för att FN:s globala mål ska bli verklighet.

3 God hälsa och välbefinnande: SeniorNet Malmö förebygger social isolering, främjar digital delaktighet och knyter kontakter mellan äldre och yngre generationer.

4 God utbildning: SeniorNet Malmö informerar och utbildar seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet.

10 Minskad ojämlikhet: SeniorNet Malmö ställer krav på att elektronisk utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet

Digital kompetens

SeniorNet Malmös kurser är indelade i fem olika teman enligt EU:s ramverk för digital kompetens.

1: Informations- och datakunnighet

 • Att beskriva informationsbehov.
 • Att söka och hämta digitala data, information och innehåll.
 • Att bedöma källans relevans och dess innehåll.
 • Att lagra, hantera och organisera digital data, information och innehåll.

2: Kommunikation och samarbete

 • Att interagera, kommunicera och samarbeta med hjälp av digitala tekniker, och att förstå kulturell mångfald och generationsklyftor.
 • Att delta i samhället med hjälp av publika och privata digitala tjänster och som aktiv medborgare.
 • Att hantera sin digitala närvaro, sin identitet och sitt anseende.

3: Skapa digitalt innehåll

 • Att skapa och redigera digitalt innehåll.
 • Att förbättra och integrera information och innehåll i en befintlig samling kunskaper och förstå hur upphovsrätt och licenser ska tillämpas.
 • Att veta hur man utformar begripliga instruktioner för ett datorsystem.

4: Säkerhet

 • Att skydda utrustning, innehåll, personuppgifter och integritet i digitala miljöer.
 • Att värna om fysisk och psykisk hälsa och att känna till digitala tekniker för socialt välbefinnande och social inkludering.
 • Att vara medveten om miljöpåverkan av digital teknik och dess användning.

5: Problemlösning

 • Att identifiera behov och problem och att lösa konceptuella problem och problematiska situationer i digitala miljöer.
 • Att använda digitala verktyg för innovativa processer och produkter.
 • Att vara up-to-date med den digitala utvecklingen.

Schysst arbetsgivare

SeniorNet Malmö är arbetsgivare och medlem i arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen.