Hoppa till innehåll

SeniorNet Malmös stadgar

Reviderad 2023-03-24
Reviderad 2018-03-16
Reviderad 2006-03-31

Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningens fullständiga namn är SeniorNet Malmö. 

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening. 

Föreningen har som ändamål att verka för att seniorer får information, utbildning och praktiskt stöd inom det digitala området samt att den digitala tekniken anpassas efter seniorers behov. 

Föreningens målsättning är att vara den ledande organisationen i Malmö för seniorer som vill lära sig digital teknik. 

Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering. 

2 § Säte samt organisationsnummer

Föreningen har sitt säte i Malmö kommun. 

Föreningens organisationsnummer är 846501–1412. 

3 § Sammansättning, tillhörighet med mera

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsstämma, extra föreningsstämma och styrelse. 

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen. 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 

7 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsstämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.  

8 § Skiljeklausul 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom ifall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna. 

9 § Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på en årsstämma med 2/3 majoritet eller genom två likalydande beslut med enkel majoritet av två på varandra följande stämmor, med minst en månads mellanrum, varav en ska vara årsstämma. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

10 § Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs två likalydande beslut av två på varandra följande stämmor, med minst en månads mellanrum, varav en ska vara årsstämma, med minst 3/4 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar skänkas till SeniorNet Sweden och föreningens handlingar med mera ska arkiveras på Malmö Stadsarkiv. 

Föreningens medlemmar

11 § Medlemskap 

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlemskapet gäller för ett kalenderår i taget. Betald medlemsavgift återbetalas ej. 

Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare. 

Juridisk person – privat eller offentlig organisation eller institution – kan antas som stödjande medlem, varvid avgiften beslutas från fall till fall av föreningen. 

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. 

12 § Utträde 

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgiften trots påminnelse får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 

13 § Uteslutning 

Medlem får uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde. 

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter  

Medlem 

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna 
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter 
 • ska följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan  
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen 
 • ska betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen 
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

Årsstämma och extra föreningsstämma

15 § Tidpunkt, kallelse 

Årsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsstämma och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast fyra veckor före stämman tillställas medlemmarna via mejl. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

16 § Förslag till motioner att behandlas av årsstämma 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsstämma. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt  

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 30 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

 18 § Beslutsförhet 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

19 § Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid stämman, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 

20 § Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. 

21 § Ärenden vid årsstämman 

Vid årsstämman ska följande behandlas och protokollföras: 

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 2. Fastställande av röstlängd för stämman.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
 4. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt. 
 5. Fastställande av dagordning. 
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret. 
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 9. Fastställande av arvoden och andra ersättningar. 
 10. Fastställande av medlemsavgifter. 
 11. Fastställande av extra föreningsavgift. 
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 
 13. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner). 
 14. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 2 år. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till sammankallande. 
 15. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till stämman. 
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsstämman.

22 § Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när en revisor eller minst 1/3 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma ska styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsstämma ska tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsstämma får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra föreningsstämma får endast det som föranlett stämman upptas till behandling. Om rösträtt på extra föreningsstämma och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §. 

Valberedning

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsstämman. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast fyra veckor före årsstämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid stämmans slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före årsstämman ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. 

Revision

24 § Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses två revisorer och en suppleant. Revisorerna utses av årsstämman och ska vara oberoende av dem de har att granska. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsstämman. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsstämman.  

Styrelsen

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser på ett konstituerande sammanträde inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsstämman fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsstämma. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.  

26 § Styrelsens åligganden

När årsstämman inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att 

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas 
 • verkställa av årsstämman fattade beslut 
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
 • ansvara för och förvalta föreningens medel 
 • tillställa revisorerna räkenskaper med mera enligt 24 § 
 • förbereda årsstämma 

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid digitalt sammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet. 

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.