Hoppa till innehåll

STADGAR FÖR SENIORNET MALMÖ

Stadgar


Stadgar för SeniorNet Malmö

Reviderad 2018-03-16
Reviderad 2006-03-31

§ 1 Namn, geografiskt område och anslutning

Föreningens namn är SeniorNet Malmö, SNM.

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Malmö och Malmö med närliggande geografiska område som sitt upptagningsområde. SeniorNet Malmö är ansluten till SeniorNet Sweden som är den rikstäckande organisationen.

§ 2 Ändamål

SeniorNet Malmö är en allmännyttig ideell förening som är ideologiskt och partipolitiskt obunden.

Föreningen ska främja äldre personers användning av informationsteknikens möjligheter till kommunikation och informationstjänster. Föreningen ska verka för att möjligheter att använda denna teknik ska anpassas till äldre personers behov. Föreningen skall informera och utbilda äldre personer i användandet av dagens och morgondagens informationsteknik, IT.

§ 3 Verksamhet

SeniorNet Malmö ska verka inom IT-området för äldre personers behov genom att bland annat arbeta för

 • att skapa lämpliga fysiska och elektroniska arbetsplatser
 • att anordna information och utbildning för seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på internet
 • att utveckla läromedel och hjälpmedel
 • att ställa krav på att elektronisk utrustning, information och service i samhället anpassas för ökad användarvänlighet och säkerhet
 • att uppmuntra till ett brett deltagande i Malmö med närliggande område för att förebygga social isolering och knyta kontakter mellan äldre och yngre generationer
 • att stimulera till samverkan mellan liknande intresseorganisationer i Sverige och andra länder.

§ 4 Medlemskap

Föreningen vänder sig i första hand till fysiska personer över 55 år, som genom att bli medlemmar vill främja föreningens ändamål, åtar sig att följa dess stadgar och är intresserade av att delta i föreningens aktiviteter.

Även yngre personer kan bli medlemmar. Anställd i SeniorNet Malmö kan inte bli medlem.

Juridisk person – privat eller offentlig organisation eller institution – kan antas som stödjande medlem, varvid avgiften beslutas från fall till fall av SeniorNet Malmö.

Varje medlem har en röst på föreningsstämma.

Medlemskap i föreningen erhålls genom att årsavgiften betalats inom föreskriven tid till riksföreningens post- eller bankgirokonto och riksföreningen bekräftat medlemskapet innan årsskiftet före föreningsstämman. Årsavgiften beslutas av riksföreningen och gäller för en tid av tolv kalendermånader räknat från och med kalendermånaden efter den under vilken avgiften kommit riksföreningen tillhanda.

Förnyelse av medlemskapet sker genom att medlemmen senast under den tolfte medlemsmånaden till föreningen inbetalar den vid närmast föregående årsstämma fastställda avgiften. Medlem som inte betalat föreskriven årsavgift anses ha utgått ur föreningen. Betald medlemsavgift återbetalas inte.

Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling, eller som missbrukar sitt medlemskap, kan varnas och sedan uteslutas av lokalföreningens och riksföreningens styrelse i samarbete.

Medlem som utträder eller utesluts äger inte rätt till tillgångar i föreningen och kan inte inneha förtroendeuppdrag i föreningen.

§ 5 Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Sådan stämma sammankallas som årsstämma eller extra föreningsstämma. Ordinarie årsstämma ska hållas senast i mars månad. Kallelse till årsstämman, till vilken ska bifogas dagordningen till mötet, skall ske minst fyra veckor före mötet. Eventuella motioner skall vara inkomna till föreningens styrelse innan det årsskifte som föregår årsstämman och tillsammans med styrelsens förslag till svar bifogas kallelsen. Samtliga handlingar presenteras på hemsidan. Datum för publicering på hemsidan gäller. Kallelse med handlingar skall ske med elektronisk post och på hemsidan. Vid speciella förutsättningar kan kallelse ske med post.

Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet samt två rösträknare.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelsen.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av årets resultat.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budget.
 10. Beslut om arvoden och andra ersättningar.
 11. Beslut om extra föreningsavgift för det kommande året.
 12. Val av ordföranden för en period av två år.
 13. Val av fyra övriga styrelseledamöter för en period av två år varav hälften går om lott samt val av två suppleanter för en period av ett år.
 14. Val av två internrevisorer och en revisorssuppleant samt eventuellt utseende av godkänd externrevisor för en period av ett år.
 15. Val av valberedning bestående av tre personer varav en som sammankallande.
 16. Ärenden som hänskjutits till årsstämman – exempelvis motioner.
 17. Övriga ärenden.

Beslut vid årsstämman fattas med enkel majoritet (vad gäller upplösningen av föreningen se § 13). Enskild årsstämmodeltagare kan genom fullmakt företräda högst en icke närvarande medlem. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder.

Vid stämman ska föras protokoll som justeras av ordföranden och två justerare.

§ 6 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner det lämpligt eller då revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det. I en begäran om extra föreningsstämma ska anges de ärenden som den extra föreningsstämman föreslås behandla.

§ 7 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 5 ledamöter inklusive ordföranden jämte 2 suppleanter utsedda av årsstämman. Enbart medlem kan utses till ledamot.

Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen ska upprätta budget, till årsstämman framlägga verksamhetsberättelse med årsredovisning och förslag till balansräkning samt bistå och övervaka de projekt som startas av föreningen och handlägga medlemsfrågor.

Till styrelsen kan knytas en referensgrupp med experter och representanter från intresseorganisationer, som inbjuds av styrelsen under mandatperioden.

§ 8 Mandattid

Styrelsens ledamöter väljs för en tid av 2 år med möjlighet till omval. Vid det första valet utses halva antalet ledamöter endast på 1 år för att säkra kontinuiteten i styrelsen. Suppleanter i styrelsen utses för 1 år.

§ 9 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre av styrelsens ledamöter begär det.

Styrelsesammanträden skall hållas minst en gång i kvartalet.

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll som justeras av ordföranden och en ledamot. Styrelseledamot har rätt att få reservation infört i protokollet.

§ 10 Räkenskaper, revisorer

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

För granskning av föreningens förvaltning utser årsstämman två internrevisorer och en suppleant för ett kalenderår i taget.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två i förening, förutom av styrelsens ordförande, av den eller de personer som styrelsen bemyndigar.

§ 12 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas i samma ordning som beslut om upplösning av föreningen enligt § 13.

§ 13 Upplösning av föreningen eller förändring av stadgarna

För upplösning av föreningen eller förändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande föreningsstämmor med minst sex månaders mellanrum. Beslut om upplösning eller stadgeförändring fattas med enkel majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena.

Vid föreningens upplösning ska beslutas om fördelning av föreningens tillgångar.