Hoppa till innehåll

Föreningsstyrning

SeniorNet Malmö uppskattar värdet av en sund föreningsstyrning som en fundamental grund för att uppnå en förtrolig relation med medlemmar och andra samarbetsparter.

God föreningssed, är normer och beprövad kunskap, och som tillämpas av styrelsen, syftar till att vägleda arbetet inom föreningen.

En sund föreningsstyrning, som kännetecknas av höga krav när det gäller transparens, tillförlitlighet och etikvärden, har alltid varit en väletablerad ledstjärna inom SeniorNet Malmös verksamhet.

Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till föreningens styrelse och till revisorer.

Håkan Werner
Sammankallande
E-post
Stefan Bolin
E-post
Lola Larsson
E-post

Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete.

Petter Rankell
Auktoriserad revisor - Grant Thornton
E-post
Torsten Lidén
Internrevisor
E-post
Eva Winberg
Internrevisor
E-post
Thomas Christenson
Revisorssuppleant
E-post

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att förvalta de beslut som årsstämman fattat, leda föreningens långsiktiga utveckling och strategi samt representera föreningen i olika sammanhang.

Dan Östergaard
Ordförande

Vision och övergripande ansvar.

E-post
Ingrid Lindberg
1:e Vice ordförande

Ansvarig för kansli och medlemsregister.

E-post
Ulrike Ostermann
2:e Vice ordförande

Ansvarig för kursplanering.

E-post
Svetla Thune
Kassör

Ekonomiansvarig.

E-post
Amanda Weidstam
Ledamot

Ansvarig för extern kommunikation.

E-post
Janne Andersson
Suppleant

Ansvarig samordnare för handledarna.

E-post
Curt Hornemark
Suppleant

Ansvarig för föredragsplanering.

E-post

Verkställande utskott

Det verkställande utskottet organiserar agendan till kommande styrelsesammanträde och har styrelsens befogenhet att ta beslut vid allvarliga krissituationer.

Dan Östergaard
Utskottets ordförande
E-post
Ingrid Lindberg
E-post
Ulrike Ostermann
E-post
Håkan Werner
E-post

Utskottet för interna frågor

Utskottet ansvarar för alla interna och operativa frågor som kommer till styrelsen och inkluderar bland annat frågor relaterade till finansiering, redovisning, investeringar, personal, faciliteter, internutbildning och medlemsevenemang.

Ingrid Lindberg
Utskottets ordförande
E-post
Janne Andersson
E-post
Curt Hornemark
E-post
Svetla Thune
E-post
Eva Winberg
E-post

Utskottet för externa frågor

Utskottet ansvarar för alla externa frågor och inkluderar bland annat sponsring, omvärldsrelationer, publikationer, kommunikation, marknadsföring, mässor och samhällsfrågor.

Ulrike Ostermann
Utskottets ordförande
E-post
Péter Bódis
E-post
Amanda Weidstam
E-post

Utskottet för föreningsstyrning

Utskottet för föreningsstyrning ansvarar för styrelsens hälsa och funktion. Utskottet rekryterar och nominerar nya styrelseledamöter, utvärderar styrelsens arbete, informerar, tränar och utbildar ledamöter samt producerar styrelsematerial, till exempel styrelseböcker.

Håkan Werner
Utskottets ordförande
E-post
Stefan Bolin
E-post
Thomas Christenson
E-post
Lola Larsson
E-post
Torsten Lidén
E-post

Arbetsgruppen för IT-utrustning

Arbetsgruppen ansvarar för inköp, drift och underhåll av föreningens IT-utrustning.

Janne Andersson
E-post
Stefan Bolin
E-post