Hoppa till innehåll

Extra föreningsstämma 2022

(Publicerat: 2022-08-24. Uppdaterat: 2022-09-07)

Härmed kallar SeniorNet Malmö till extra föreningsstämma.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och sammankallas som årsstämma eller extra föreningsstämma. Kallelse till årsstämman, till vilken ska bifogas dagordningen till mötet, ska ske minst fyra veckor före mötet och ska ske med elektronisk post och på hemsidan. Samtliga handlingar presenteras på hemsidan.

Styrelsen har kallat till extra föreningsstämma för att behandla ett förslag om stadgeändringar, sist stadgarna reviderades var 2018-03-16.

Ta del av: Förslag till stadgeändringar

 • Plats: Landstingssalen i Rådhuset på Stortorget i Malmö, stora ingången.
 • Datum: lördag den 24 september 2022
 • Program:
  15:00-15:30 Insläpp och registrering
  15:30-16:00 Info om dagens arrangemang
  16:00-17:00 Stämmoförhandlingar

Viktigt angående tiden för insläpp i Rådhuset. Dörrarna öppnas exakt klockan 15:00 och låses igen exakt klockan 15:30. Skulle man mot förmodan bli senare får man ringa på klockan på höger sida.

Förslag på dagordning

 1. Extra föreningsstämman öppnas.
 2. Val av ordförande för extra föreningsstämman.
 3. Val av sekreterare för extra föreningsstämman.
 4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare att jämte ordförande justera extra föreningsstämmoprotokollet.
 5. Upprättande av röstlängd.
 6. Godkännande av extra föreningsstämmans utlysande.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Förslag till ändring av stadgar.
 9. Extra föreningsstämman avslutas.