• 0720-44 46 47
  • kansli@seniornetmalmo.se

SeniorNet Malmös årsstämma 2020

SeniorNet Malmö 23 år

SeniorNet Malmös årsstämma 2020

SeniorNet Malmö höll årsstämma fredagen den 3 juli 2020. Med anledning av coronapandemin och att äldre tillhör riskgruppen hölls stämman med videotjänsten Zoom enligt tidigare beslut av SeniorNet Malmös styrelse.

Årsstämman samlade ett tjugofemtal medlemmar som under två timmar fick ta del av föreningens stämmoförhandlingar.

Föreningen fyller ett viktigt syfte

För att hjälpa de av föreningens medlemmar som var osäkra på sättet att kommunicera online på distans hade föreningen förberett med kurser och information om handhavandet av videotjänsten Zoom. Under registrering och insläpp till årsstämman erbjöds även god hjälp med inloggning och svar på frågor av olika slag.

Denna form av kommunikation kommer att bli mer och mer vanlig i framtiden och det är angeläget att våra seniorer får möjlighet att ta del av dessa digitala tjänster. Deltagarantalet till föreningens årsstämma vittnar om ett stort intresse och är ett fint tecken på att SeniorNet Malmö fyller ett viktigt syfte för kommunens seniorer.

Stämmoförhandlingar

Nu var det dags för årsstämman. Ordförande Dan Östergaard öppnade stämman och föreslog Mimmi Garpebring till stämmoordförande vilket beslutades av medlemmarna. Till sekreterare valdes Ingrid Lindberg.

Presidiet
Till höger på bild Mimmi Garpebring, stämmoordförande och till vänster Ingrid Lindberg, sekreterare. Här från föreningens årsstämma 2019.

Föredragningar

Föredragning av styrelsens årsberättelse och revisorernas årsberättelse samt fastställande av bokslut gjordes muntligt och delades på bildskärm. Årsstämman gav styrelsens ansvarsfrihet. Därefter drogs verksamhetsplan och budget för 2020.

Val av ordförande

Till föreningens ordförande valdes Dan Östergaard, omval 2 år.

Val till styrelse

Till styrelsen invaldes Ingrid Nordén, omval 2 år och Lisbeth Hansson, omval 2 år. Till suppleanter valdes Lola Larsson, omval 1 år och Anette Hedén, nyval 1 år.

Val till valberedning

Uppdrogs åt styrelsen att få fram under året.

Val till revisorer

Till revisorer valdes Hans Hellström, Håkan Werner och revisorssuppleant Ingrid Dahlgren. Till auktoriserad revisor valdes Peter Rankell, Grant Thornton.

Trivsam årsstämma

Mimmi Garpebring har skött ordförandeskapet med bravur under de tre tidigare årsstämmorna så även i år på denna vår första digitala stämma. Förhandlingarna gick lätt och smidigt med Mimmi vid klubban och Ingrid vid protokollet, överlag en mycket trivsam årsstämma.

Mimmi avtackades för sin insats med varm applåd.

Konstituerande styrelsemöte

Direkt efter årsstämmans avslut kallade föreningens ordförande Dan Östergaard till ett konstituerande styrelsemöte där styrelsen konstituerade sig enligt följande:

  • Ingrid Lindberg, vice ordförande och sekreterare
  • Ingrid Nordén, kassör
  • Janne Andersson, ledamot
  • Lisbeth Hansson, ledamot
  • Lola Larsson, suppleant
  • Anette Hedén, suppleant

Styrelsens tack till föreningens medlemmar

Vi i styrelsen önskar framföra ett hjärtligt tack till alla er som deltog under SeniorNet Malmös årsstämma 2020 och gjorde den till en fin upplevelse!

Ingrid Lindberg
Ingrid Lindberg