• 0720-44 46 47
 • kansli@seniornetmalmo.se

Kallelse till Seniornet Malmös årsstämma 2020

SeniorNet Malmös årsstämma 2020 sker i år digitalt

Kallelse till Seniornet Malmös årsstämma 2020

Kallelse

Härmed kallar SeniorNet Malmös styrelse till ordinarie årsstämma fredagen den 3 juli 2020 kl. 14:00-16:00. Med anledning av coronapandemin och att äldre tillhör riskgruppen har styrelsen beslutat att årets stämma ska hållas digitalt med videotjänsten Zoom.

Tid och plats

Tid: Fredag den 3 juli 2020 kl. 14:00-16:00

Plats: Digitalt möte med videotjänsten Zoom. Tillfälle att testa och bekanta sig med Zoom kommer ges för de som anmält sig till årsstämman. Datum för dessa tillfällen meddelas senare med e-post.

Program

13:00 Registrering och insläpp
14:00 Stämmoförhandlingar

Förslag till dagordning

 1. Årsstämman öppnas.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet samt två rösträknare.
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 6. Godkännande av stämmans utlysande.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Godkännande av mötesordningen.
 9. Föredragning av styrelsens årsberättelse.
 10. Föredragning av revisorernas årsberättelse.
 11. Fastställande av bokslut.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 13. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budget.
 14. Fastställande av arvoden.
 15. Fastställande av extra föreningsavgift.
 16. Fastställande av årsavgift.
 17. Val av ordförande.
 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 19. Val av revisorer samt ersättare.
 20. Val av valberedning.
 21. Inkomna motioner före den 31 december 2019.
 22. Övriga ärenden som skriftligen inlämnats av medlem före årsmötet.
 23. Årsstämman avslutas.

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på: https://www.seniornetmalmo.se/om-oss/arsstamma/

Anmälan

Anmälan görs senast fredag den 26 juni 2020 via mejl till kansli@seniornetmalmo.se

Varmt välkommen önskar SeniorNet Malmö!

Dan Östergaard
Dan Östergaard

Ordförande i SeniorNet Malmö. Håller kurser om allehanda tekniska prylar, appar och system samt föredrag om aktuella IT-ämnen.